Statistics Statistics
42385
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday98
ThisMonth This Month188
LastMonth Last Month1,722
ThisYear This Year8,447
LastYear Last Year12,573

 

 

                                

 

ผลงานเอกสาร/ตำรา

      2552          : เอกสารประกอบการสอนวิชา “พื้นฐานการศึกษา”

                           2553          : เอกสารประกอบการสอนวิชา “ความเป็นครูและการพัฒนาคุณธรรมของครู

          2554          : เอกสารประกอบการสอนวิชา “สถิติวิจัยทางการศึกษา”

          2555          : เอกสารประกอบการสอนวิชา “ปรัชญาและการจัดการศึกษา”

          2557          : ตำรา "บริบทและแนวคิดการจัดการศึกษาไทย"

                     

งานวิจัย

                            2553        : งานวิจัยในชั้นเรียน “รูปแบบการเรียนการสอนแบบบันเทิงที่มีประสิทธิภาพ”

                            2554        : งานวิจัยในชั้นเรียน “การสอนแบบโครงงานรายวิชาพื้นฐานการศีกษา”

                            2555        : งานวิจัยในชั้นเรียน “ผลของการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท facebook

                                              ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาพื้นฐานการศึกษา ภาคเรียนที่ 1

                                               ปีการศึกษา 2555                         

                            2555        : งานวิจัยความเป็นเลิศ “การจัดการความรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                            2557        : "วิจัยเชิงพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันตก" ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

                                              

ผลงานอื่น ๆ

                            -  วิทยากรอมรมโครงการพัฒนาผู้บริหารทั้งระบบ (โครงการไทยเข้มแข็ง)

                            -  วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ                                                                                                                                              

                            -  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง