ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผลงานวิจัย


พิทักษ์พงศ์  ป้อมปราณี. (2558). การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้าน

คอกช้าง ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม. วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง

พื้นที่. 7 (1) : 59 – 73.

 

พิทักษ์พงศ์  ป้อมปราณี. (2558). การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่

เหมาะสมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกรในจังหวัดนครปฐม. วารสารการวิจัยเพื่อ

พัฒนาชุมชน. 8 (1) : 134 – 149.

 

พิทักษ์พงศ์  ป้อมปราณี.(2555). การศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ในที่ดินขนาดเล็กเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตในระดับครัวเรือนของชุมชนในจังหวัดนครปฐม. ใน การประชุมวิชาการ

ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนา ท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

(HERP).

 

พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี และเนตรชนก เกียรตินนทพัทธ์. (2555). การวิจัยและพัฒนาการผลิตฟักข้าว เพื่อ

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ . รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

 

พิทักษ์พงศ์  ป้อมปราณี. (2554).ระบบใหม่ในการผลิตกุยช่ายขาวในโรงเรือน.ในการประชุมวิชาการ

และเสนอผลงานวิจัย/ สร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  19 -21 มกราคม 2554 ณ.

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

                       

พิทักษ์พงศ์  ป้อมปราณี. (2552). การศึกษาจุลินทรีย์ในดินไร่อ้อยที่มีบทบาทในการย่อยสลายเศษใบ

อ้อย. วารสาร วิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง   ปีที่  18  ฉบับที่  1.

 

พิทักษ์พงศ์  ป้อมปราณี. (2552).การผลิตเอทานอลจากมันเทศเหลือทิ้ง. วารสารวิชาการราชภัฎ

ตะวันตก. 4 (8) : 5-11.

 

พิทักษ์พงศ์  ป้อมปราณี. (2552). การศึกษาสมบัติทางกายภาพของดินในไร่อ้อยที่มีมดอาศัย. ในการประชุมทางวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   จ.นครปฐม   วันที่  24 เมษายน 2552

 

พิทักษ์พงศ์  ป้อมปราณี, จุฑารัตน์  อรรถจารุสิทธิ์ และเดชา วิวัฒน์วิทยา. (2546). ชนิด ปริมาณการแพร่กระจายของมดในไร่อ้อยและความสัมพันธ์กับปริมาณหนอนกออ้อย. ใน การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 6  หนึ่งทศวรรษแห่งการอารักขาพืชไทย วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2546 ณ  โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จ.ขอนแก่น. (หน้า 70 –80 ). สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย, สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย, สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย, สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และสมาคมอารักขาพืชไทย.

 

พิทักษ์พงศ์  ป้อมปราณี, จุฑารัตน์  อรรถจารุสิทธิ์ และเดชา วิวัฒน์วิทยา. (2546). มดตัวห้ำที่มีบทบาทควบคุมหนอนกออ้อย. ใน บทคัดย่อการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลทรายแห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 20 –22 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช จ. ชลบุรี. (หน้า 1 – 2).สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย.

 

พิทักษ์พงศ์  ป้อมปราณี, จุฑารัตน์  อรรถจารุสิทธิ์ และเดชา วิวัฒน์วิทยา. (2546). มดตัวห้ำที่มี

บทบาทควบคุมหนอนกออ้อย. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี. 10 (4) : 339 –349.

 

Statistics Statistics
14432
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month95
LastMonth Last Month154
ThisYear This Year955
LastYear Last Year1,650