ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการทำงาน


2533 – 2541           นักวิชาการเกษตร สังกัดคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

2541 – ปัจจุบัน         อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2542 -2543             รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม

                               และรักษาการหัวหน้าภาควิชาเกษตรศาสตร์

2548 – 2552           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2552 – ปัจจุบัน         ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2554 – 2558            ผู้จัดการโครงการนครปฐม นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น

2554 – ปัจจุบัน         หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม

2552 – ปัจจุบัน         หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2558 – ปัจจุบัน         ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางตะวันตก

     (สสส.)

 

Statistics Statistics
14437
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month100
LastMonth Last Month154
ThisYear This Year960
LastYear Last Year1,650