ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

             

ประวัติการศึกษา


ปี  พ.ศ.

คุณวุฒิ

ชื่อปริญญา
สถานศึกษา

2532

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)

วิทยาลัยครูนครปฐม

 

2538

วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2547

วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ประวัติการศึกษาดูงานและฝึกอบรม

 

2538                 ศึกษาดูงาน และฝึกอบรมการวิจัยและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัย Tokyo

                          University of Agriculture  และมหาวิทยาลัย TSUKUBA  ประเทศญี่ปุ่น

2546                 ศึกษาดูงาน การวิจัยและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

2547                 ศึกษาดูงานและฝึกอบรมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประเทศออสเตรเลีย และ

                         นิวซีแลนด์

2548                 ศึกษาดูงานและฝึกอบรมการบริหารงานอุดมศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้  มาเลเซีย

                          สิงคโปร์

2549                  สำเร็จหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษา รุ่นที่ 1  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณและ

                           มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

2549ประกาศนียบัตร Study Visit to UK for Senior Staff of Thai Universities based

                           at King’s College, London, Universiy of London, University of Birmingham,

                           University of Oxford, University of Central England organized by SEAMO

                           RIHED in conjunction with International Training , Research and Education

                           Consortium (INTREC)

2556                  ศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชน ณ ประเทศบังคลาเทศ

2556                  ศึกษาดูงาน ประเทศไต้หวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2557                  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย และ สหภาพเมียนมาร์

 

 

 

Statistics Statistics
14431
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month94
LastMonth Last Month154
ThisYear This Year954
LastYear Last Year1,650