[

[VAR_COUNTER_VIEW_DATA]]

Statistics Statistics
8218
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month10
LastMonth Last Month89
ThisYear This Year173
LastYear Last Year1,295

 

  ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

1)การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารวดีโดยใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งเรียนรู้(2553)

2)การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์พุทธรรมเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(2557)

บทความวิชาการ

  1. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับหลักศีลธรรมใน   จริยศาสตร์ของค้านท์กับพุทธจริยศาสตร์ ในประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม2551
  2. เหตุผลปฏิบัติสู่วิถีวัตถุวิสัยแห่งกฎศีลธรรมของเอ็มมานูเอลคานท์ ในประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม2558
  3. จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมแนวคิดตะวันตก ในวารสาร วิชาการสังคมศึกษา สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  2559
  4. มโนธรรมสำนึกกับผลตอบแทนเชิงอคติตามทัศนะพุทธจริยศาสตร์ในวารสาร วิชาการสังคมศึกษา สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  2560
  5. พุทธจริยศาสตร์ :ปัญหาจริยธรรม ในการยินดีรับค่าตอบแทนเกินจริงจากดุลพินิจเชิงฉันทาคติBuddhist ethics : Ethical Problem in Officer ’s willingness to Receive Exaggerated Remuneration from Desire  discretion   นำเสนอ11 กรกฎาคม 2562  ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่11 หัวข้อ วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย 11-12 ก.ค.62