พิชยา สุขปลั่ง,ศรินทร์  แก้วลอย(2559). การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพเด็ก. ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8 . 22-23 ธันวาคม 2559. หน้า B-104.

กิตติคุณ  จันทร์เลขา, พิชยา สุขปลั่ง, สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง(2559).การพัฒนาระบบจัดเก็บอัตราการเต้นหัวใจผู้ป่าวผ่านเครือข่ายไร้สาย Development of systems of the heart rate storage of patients vis wireless networks.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4".22-23 พฤศจิกายน 2559

ชัชวาลย์  แก้วงาม,พิชยา สุขปลั่ง(2560).การพัฒนาต้นแบบการตรวจสอบสถานะเครื่องลูกข่ายเพื่อ
ประเมินความปลอดภัยของเครือยคอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์ราสเบอร์รี่พาย .การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (Academic Science and Technology Conference: ASTC)ระดับชาติ ครั้งที่ 5. 25 พฤษภาคม 2560

พิชยา สุขปลั่ง, กิตติธัช พูลน้อย และศุภวิชญ์ ม่วงฉ่ำ.ตัวแบบประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal” . 8 – 9 กรกฎาคม 2564./ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. จ.นครปฐม/ หน้า 650-659