อาจารย์พิชยา สุขปลั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
e-mail : pichaya@npru.ac.th
Web : http://pws.npru.ac.th/pichaya
Map : แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม