อาจารย์พิชยา สุขปลั่ง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารคอมพิวเตอร์ ห้อง C308 ชั้น 3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ม.3 ถ.มาลัยแมน ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

 

Pichaya Sookplung

Department of Information Technology
Faculty of Science and Technology  Naphon Pathom Rajabhat University
 
e-mail : pichaya@npru.ac.th
Web : http://pws.npru.ac.th/pichaya
Map : แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม