รหัสวิชา ชื่อวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 

มคอ.3
7131101 โครงสร้างข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมุล การประมวลผลข้อมูลสตริงก์ อะเรย์ เรคคอร์ด พอยน์เตอร์ ลิงค์ลิสก์ สแต็ก คิว การเวียนเกิด ทรี กราฟและการประยุกต์ใช้ การเรียงและการค้นหาข้อมูล และอัลกอริทึม
7132201 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศขององค์กร การกำหนดผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ วัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ และขั้นตอนพัฒนาระบบงานในรูปแบบขั้นน้ำตก (Waterfall) การสำรวจระบบงานปัจจุบัน การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การจัดสร้างระบบ การทดสอบระบบ การจัดทำเอกสารระบบ และการเตรียมการเพื่อใช้ระบบสารสนเทศใหม่ และการบำรุงรักษา ตลอดจนศึกษาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ