Dr. Phongsathorn Khrueafa (Attie)

#Instructor for Visul Communication Design University


#Creative Art #Designer #illustrator #Character design #Branding #3DAnimator #Art Director #VirtualEffect #Retoucher #AdvertisingDesigner #Influencer #DigitalContent #Environmental Graphic Design #Experimental Design 

@Faculty of Humanities and Social Sciences

@Nakhon Pathom Rajabhat University

Contact No: 034-261066
Mobile :+
E-mail: Phongsthorn@webmail.npru.ac.th
Address:
Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand. 

 


Statistics Statistics
16097
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday16
ThisMonth This Month459
LastMonth Last Month382
ThisYear This Year2,325
LastYear Last Year8,559

การบริการวิชาการ

 • วิทยากรทางด้านการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
 • วิทยากรอบรมอินโฟกราฟิกสำหรับธุรกิจ ปี 2559-2564
 • ประธานกรรมการ จัดทำโครงการสร้างตราสัญลักษณ์และสโลแกนท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นสอดคล้องกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 21 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับอำเภอ ภายใต้ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม
 •  กรรมการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาศึกษาที่ยั่งยืน(Connext ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ ปี 2560
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าผลผลิตงานอาชีพ  โรงเรียนทัพหลวง. จังหวัด นครปฐม ปี 2560
 • วิทยาการทางด้านการออกแบบสามมิติและการออกแบบตราสินค้าเชิงพานิช
 • ร่วมคณะวิจัย และออกแบบ ในโครงการ วิจัยอัตลักษณ์จากศิลปวัฒนธรรมธรรมภาคใต้ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปี 2555
 • ให้การปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการวิจัย เชิงพานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมกับ บริษัทเอกชน ปี 2555
 • เข้าร่วมกับคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในการให้คำปรึกษาและร่วมออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กับผู้ประกอบการเอกชน ปี 2555

ความเชี่ยวชาญ

 • ปฏิบัติการทางการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • การออกแบบ Corporate Identity Design
 • การตกแต่งภาพเพื่องานนิเทศศิลป์
 • การออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • การนำเสนอผลงาน
 • แนวคิดทางการออกแบบร่วมสมัย
 • การออกแบบภาพลักษณ์ตราสินค้า (Branding)
 • การออกแบบอินโฟกราฟิก
 • การออกแบบ illustration / Character design
 • 3Ds Max, Photoshop, AI, Procreate

 

ตัวอย่างผลงาน
 


ความสนใจพิเศษ

Ambitions: ด้วยประสบการณ์ทางด้านงาน Creative Design สำหรับการตลาด ทำงานในบริษัทเอกชนทางด้านเกี่ยวกับงานโฆษณาการจัดกิจกรรม Event มีความสนใจในด้านการว่างแผนธุรกิจเป็นพิเศษ ชอบการเจรจา การนำเสนอผลงานเกี่ยวกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆในเชิงพานิชเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย มากกว่า 5 ปี ต้องการหาประสบการณ์ทางด้านการสร้าง branding เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น

Strengths: การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กร สินค้า บรรณจุภัณฑ์ การตกแต่งภาพประกอบ รักการออกแบบตัวละครสร้างสรรค์ ชอบการหาสิ่งท้าทาย กิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ นำมาพัฒนาตนเอง ชอบศึกษาข้อมูลทางการตลาด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด "Event" เทคโนโลยีทางการออกแบบและ การค้นคว้าศึกษาวิจัยเพื่อเกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ต่อไปในอนาคต