Statistics Statistics
8463
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday11
ThisMonth This Month168
LastMonth Last Month167
ThisYear This Year1,025
LastYear Last Year1,900

 

 

 

ชื่อ-สกุล     นางพิมพ์นารา   พิบูลจิระกานต์

หน่วยงาน   โปรแกรมการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ที่อยู่ปัจจุบัน 59/51 ม.1 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม73000โทรศัพท์ 081-9836420, 034-261068

โทรสาร 034-261068   E-mail :  phimnara2505@hotmail.com

วุฒิการศึกษา    บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา-การบัญชี), บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)

ประวัติการปฏิบัติงาน

2530 - 2531 อาจารย์อัตราจ้าง วิชาการบัญชีและผู้จัดการร้านสหกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

2551 - 2553 อาจารย์ประจำโรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม สาขาการบัญชี

2533 - 2539 อาจารย์ผู้สอน โปรแกรมวิชาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเลย

2539 - 2553 อาจารย์ผู้สอน โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) คณะวิทยาการจัดการ

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  คณะกรรมการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ

2546 - 2549 รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2553 - 2555 ประธานโปรแกรมบัญชี และกรรมการ, รองผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2551 - 2555 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านนาสร้าง จังหวัดนครปฐม

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.-การบัญชี) โรงเรียนพณิชยการนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.-การบัญชี) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต - ธุรกิจศึกษา (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ

ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต – การบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ