Statistics Statistics
15600
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month17
LastMonth Last Month160
ThisYear This Year2,038
LastYear Last Year1,605

การวิจัย
โครงการจัดการความรู้ วิธีการพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพย์ติด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2553
โครงการสำรวจความเดือดร้อนจากภัยคุกคามทางการเมือง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2554

บทความวิจัย

พันธิการ์ วัฒนกุล และคณะ.(2559) ระบบบริการเอกสารด้วยเทคนิคแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม.ปีที่ 3. ฉบับที่ 2, หน้า 104-111.

พันธิการ์ วัฒนกุล และ สุรศักดิ์ มังสิงห์.(2560) ระบบประเมินห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนสำหรับการศึกษายุค 4.0. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พันธิการ์ วัฒนกุล กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และสุรีรัตน์ แก้วคีรี.(2560). การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการประมวลผลของ Hive-QL ด้วย ORCfile บน Hadoop Cluster.วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. ฉบับที่ 2. หน้า 43-53. FULL

บทความวิชาการ
พันธิการ์ วัฒนกุล และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2558). ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1, 84-94. 

THESIS