ตำแหน่ง หน่วยงาน  สถานะ/ระยะเวลา
กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยลัยราชภัฏนครปฐม เมษายน 2557- 2559
กรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มรน. ตุลาคม 2557- 2561