วัน/เดือน/ปี สถานที่ เรื่อง/กิจกรรม
•8-9  ธันวาคม 2557 ►สำนักคอมพิวเตอร์ มรน. ►การบริหารจัดการเว็บไซท์