ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา  : การจัดองค์กรสารสนเทศ  (Information  organization Management)
หัสวิชา   : 1633408 | 3  หน่วยกิต  (3-2-5) 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
คำอธิบายรายวิชา :
          ศึกษาหลักการ และทฤษฏีการจัดองค์กร การบริหารจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ  การกำหนดนโยบาย การวางแผน  การเงิน พัสดุครุภัณฑ์  บุคลากรอาคารสถานที่  การจัดสำนักงาน  งานสารบรรณ การประกันคุณภาพ  และหลักการประเมินผลการจัดการสถาบันสารสนเทศ
          Principles of information organization, a key element of information organization, organizing, policy and planning, human resource management, correspondence work, budget and finance, buildings, standards and quality assurance, assessment and report, cooperation among libraries


รายวิชา   :  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources Development)
รหัสวิชา   : 1631202  3  หน่วยกิต  (3-2-5) 3 ชั่วโมง/สัปดาห์

คำอธิบายรายวิชา :
          ความหมาย และขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การกำหนดนโยบาย การจัดหา การเลือกและประเมินค่าทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือในการเลือก และจัดหาแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่าย การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการบริการ การประเมินทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการจำหน่ายออก การบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ         
          Definitions and scope of information resource development, policy, acquisition, selection and evaluation of information resources, tools for selection, and provision of source of production and source of distribution, preparation of information resources for service, evaluation of information resources for weeding, and maintenance

DOWNLOAD :  มคอ. 3  1633408 | มคอ. 3  1631202 |แนวการสอน |
PPT ประกอบการสอน
บทที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ : บทที่ 2 การวางแผน : บทที่ 3 การคัดเลือก :  บทที่ 4 การประเมินคุณค่า

บทที่  5  เครื่องมือเลือก : บทที่  6  การจัดหา : บทที่ 7 การคัดออก

 


รายวิชา  :  สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :  Information in Science and Technology
รหัสวิชา
  : 1632509 (3-0-6) หน่วยกิต  3 ชั่วโมง/สัปดาห์

คำอธิบายรายวิชา 

                  ความหมาย ความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอบเขต ประเภท และทรัพยากรสารสนเทศที่สำคัญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งผลิต แหล่งเผยแพร่ และบริการสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                 
Definitions, importance of  Science and Technologyscopes, categories and important information resources in  the field of Science and Technologysources of production, sources of dissemination and information  services in the  Science and Technology.

DOWNLOAD :  | มคอ.3 1632509 | แนวการสอน |

PPT ประกอบการสอน:   บทที่ 1  สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์  ;                    บทที่ 2  พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ไทย : 
                                   
 บทที่ 3  ทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ :       บทที่ 4 หล่งผลิตสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์


รายวิชา  :  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
รหัสวิชา :
 1632305  ( Law   and  ethics in Library and Information Science)

คำอธิบายรายวิชา
            ความหมาย ความสำคัญของจริยธรรมและกฎหมาย ความแตกต่างของจริยธรรมและกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การส่งเสริมและการปลูกฝังจริยธรรม และเจตคติที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานสำหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ

DOWNLOAD :  | มคอ.3 1632505 แนวการสอน |


รายวิชา  :  จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
รหัสวิชา :
  2500115  ( Volunteer Mindeness for Local Development)

คำอธิบายรายวิชา  :ความหมาย ความสำคํญ  แนวคิด  อุดมการณ์  หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น  รูปแบบ แนวทางกระบวนการ สร้างงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้อ้งถิ่น กรณีศึกษาบทบาทหน้าท่่ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ทำงานด้านจิตอาสา การบำพเ็ญประโยชน์หรืออาสาสมัคร

DOWNLOAD : 
PPT ประกอบการเรียน  บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตอาสา  |บทที่2 - กรณีศึกษา