ภาคเรียนที่ 1


รายวิชา   : สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ Information  in Humanities and  Social Scienc
รหัสวิชา  : 1632508 (3-0-6) หน่วยกิต   3 ชั่วโมง/สัปดาห์
คำอธิบายรายวิชา :
                 
ความหมาย ความสำคัญของวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอบเขต ประเภทและทรัพยากรสารสนเทศที่สำคัญ ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  แหล่งผลิต  แหล่งเผยแพร่และบริการสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
                 
Definitions, importance of humanities and social sciencesscopes, categories and important information
resources in the field of humanities and social  sciencessources of production, sources of dissemination and
information services
 in the humanities and social sciences.


รายวิชา   : การจัดการองค์กรสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์   ​Information organization Management
รหัสวิชา  : 1633408  3 (2-2-5) หน่วยกิต   4 ชั่วโมง/สัปดาห์

คำอธิบายรายวิชา :  
                 
ศึกษาหลักการ และทฤษฏีการจัดองค์กร การบริหารจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ  การกำหนดนโยบาย  การวางแผน  การเงิน พัสดุครุภัณฑ์  บุคลากรอาคารสถานที่  การจัดสำนักงาน  งานสารบรรณ การประกันคุณภาพ  และหลักการประเมินผล  การจัดการสถาบันสารสนเทศ


DOWNLOAD  :


รายวิชา  :  สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :  Information in Science and Technology
รหัสวิชา
 : 1632509 (3-0-6) หน่วยกิต  3 ชั่วโมง/สัปดาห์

คำอธิบายรายวิชา

                  ความหมาย ความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอบเขต ประเภท และทรัพยากรสารสนเทศที่สำคัญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งผลิต แหล่งเผยแพร่ และบริการสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                 
Definitions, importance of  Science and Technologyscopes, categories and important information resources in  the field of Science and Technologysources of production, sources of dissemination and information  services in the  Science and Technology.


DOWNLOAD :  มคอ.3 1632508 มคอ.3 1632509 


รายวิชา  :  สารสนเทศท้องถิ่น :  Local  Information
รหัสวิชา
 : 1633506  (3-0-6) หน่วยกิต  3 ชั่วโมง/สัปดาห์

คำอธิบายรายวิชา 
            

               แนวคิด ลักษณะและประเภทของสารสนเทศท้องถิ่น แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น การจัดหา การจัดเก็บ การให้บริการ และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น การพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่น

         Definitions, importance of  Science and Technologyscopes, categories and important information resources in  the field of Science and Technologysources of production, sources of dissemination and information  services in the  Science and Technology.


รายวิชา : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  Information for Study Skills

รหัสวิชา  : 2500118  (3-0-6) หน่วยกิต  3 ชั่วโมง/สัปดาห์
คำอธิบายรายวิชา  : 
ความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการให้บริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC) และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ

 SUBJECT : power point
Chapter  1:  Informatiom acnd infortion literacy  | Chapter   2 : Information resources
Chapter  3 : information  Classification  |  Chapter  4 : Information retrieval   | Chapter  5 : DAtabase
Chapter 6 : แหล่งสารสนเทศอ้างอิง   Chapter : 7  การอ้างอิง   บรรณานุกรม|
Chapter 8 : การเขียนรายงาน   ตอน ที่ 1    ตอนที่  2   ตอนที่ 3    ตัวอย่างรายงาน 

 

DOWNLOAD :  มคอ.3 1632508 มคอ.3 1632509  | มคอ. 3  1633506