ภาคเรียนที่ 1
     การจัดองค์กรสารสนเทศ
 • บทที่  1  แนะนำรายวิชา/ การจัดการ    
 • บทที่  2  การริหาร/จัดการสถาบับริการสารสนเทศ
 • บทที่  3   การกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ
 • บทที่  4  การเงินและพัสดุ
 • บทที่  5  การจัดอาคารสถานที่
 • บทที่  6  สารบรรณและการจัดการเอกสาร
 • บทที่  7  สถิติและรายงาน
 • บทที่  8  การประกันคุณภาพ
   

 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 


 

 

 

 

   

ภาคเรียนที่ 2
      การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • บทที่  1  แนะนำรายวิชา ความหมาย/ความสำคัญ
 • บทที่  2  การวางแผนทรัพยากรสารสนเทศ
 • บทที่  3  การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
 • บทที่  4  การประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ
 • บทที่  5  เครื่องมือการคัดเลือกทรัพยากร
 • บทที่  6  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
 • บทที่  7  
 • บทที่  8  

   

    สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี