การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

  • บทที่  1  แนะนำรายวิชา ความหมาย/ความสำคัญ
  • บทที่  2  การวางแผนทรัพยากรสารสนเทศ
  • บทที่  3  การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
  • บทที่  4  การประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ
  • บทที่  5  เครื่องมือการคัดเลือกทรัพยากร
  • บทที่  6  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
  • บทที่  7  
  • บทที่  8