สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร: 034 109300 ต่อ 3734  
โทรสาร: 034 261066
อีเมล: Phaikaew11@hotmail.com & phairot@webmail.npru.ac.th

 


Library and Information Science Program
Faculty of Humanities and Social Sciences
Nakhon Pathom Rajabhat University

85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand
Tel: 034 109300 ext. 3734 
  Fax: 034 26106
e-mail: Phaikaew11@hotmail.com & phairot@webmail.npru.ac.th

My facebook : https://www.facebook.com/nui.keawkaew