อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว
Mr.Phairot  Kaewkeaw

อาจารย์ประจำหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Lecturer
Library and Informatiom Science Program
Faculty of Humanities and Social Science
Nakhon Pathom Rajabhat University