ปี พ.ศ.  ตำแหน่ง หน่วยงาน
2531 - 2534 บรรณารักษ์  กศน. อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
2534 - 2538 บรรณารักษ์ กศน. อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2539 - 2546 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สป.ศธ.
2546 - 2552 อาจารย์ 2 ระดับ  7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2552 - ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม