ชื่อ อาจารย์พัศมณฉัตร  ปาคุต

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

                       ปริญญาโท ค.ม. การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน  ครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553-2557

                         อาจารย์ผู้สอนสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน