โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชิงวิชาการ ปีงบประมาณ 2558

 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)      
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 

(ภาษาอังกฤษ)  

A Development of Enhancing Knowledge Skill Exercises about ASEAN Countries for the first year students,  Nakhon Pathom Rajaphat University

 

......อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย.....