ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
8590
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month108
LastMonth Last Month150
ThisYear This Year108
LastYear Last Year2,424

การเรียนรู้แบบผสมผสาน ด้วยเทคโนโลยีความจริงเพิ่มเติม

ข้อมูลบรรณานุกรม:

ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์. (2557). การเรียนรู้แบบผสมผสาน ด้วยเทคโนโลยีความจริงเพิ่มเติม. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2557), 9 หน้า, 214-222. (TCI ฐาน 1)


ระบบบริหารความสัมพันธ์นักศึกษาบนคลาวด์คอมพิวติ้ง

ข้อมูลบรรณานุกรม:

ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี. (2557). ระบบบริหารความสัมพันธ์นักศึกษาบนคลาวด์คอมพิวติ้งวารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษาปีที่ 4 ฉบับที่ 8, 10 หน้า, 19-28.