การสังเคราะห์กรอบแนวคิดและกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงเหตุผลบนสังคมคลาวด์ ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาตรี

ข้อมูลบรรณานุกรม:

ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์. (2560). การสังเคราะห์กรอบแนวคิดและกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงเหตุผลบนสังคมคลาวด์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาตรี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2560), 12 หน้า, 38-49. (TCI ฐาน 1)


รูปแบบการพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประเมินตามสภาพจริง รายวิชาโครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ข้อมูลบรรณานุกรม:

ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี และณมน จีรังสุวรรณ. (2558). รูปแบบการพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประเมินตามสภาพจริง รายวิชาโครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2558), 9 หน้า, 24-32. (TCI ฐาน 1)


Development of Reasonable Inquiry-Based Learning on Social Cloud Model to Enhance Undergraduate Students' Critical Thinking

Bibliography:

Thaiposri, P., & Piriyasurawong, P. (2016). Development of Reasonable Inquiry-Based Learning on Social Cloud Model to Enhance Undergraduate Students’ Critical Thinking. International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning (IJEEEE), Vol.6 No.3 (September 2016), 13 pages, 162-174.


Enhancing students’ critical thinking skills through teaching and learning by inquiry-based learning activities using social network and cloud computing

Bibliography:

Thaiposri, P., & Wannapiroon, P. (2015). Enhancing students’ critical thinking skills through teaching and learning by inquiry-based learning activities using social network and cloud computing. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.174 (February 2015), 8 pages, 2137-2144.