ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
8586
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month104
LastMonth Last Month150
ThisYear This Year104
LastYear Last Year2,424

Address:

 • อาจารย์ ดร.ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

 

 • Dr.Patamaporn Thaiposri
  Computer Education Program
  Faculty of Science and Technology

  Nakhon Pathom Rajabhat University
  85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand

Tel:

 • (66) 34-261021-36
 • (66) 81-3760988

E-mail:

 • patamaporn@webmail.npru.ac.th

Map: