ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
7317
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month125
LastMonth Last Month205
ThisYear This Year1,259
LastYear Last Year2,831

Address:

 • อาจารย์ ดร.ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

 

 • Dr.Patamaporn Thaiposri
  Computer Education Program
  Faculty of Science and Technology

  Nakhon Pathom Rajabhat University
  85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand

Tel:

 • (66) 34-261021-36
 • (66) 81-3760988

E-mail:

 • patamaporn@webmail.npru.ac.th

Map: