ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
8587
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month105
LastMonth Last Month150
ThisYear This Year105
LastYear Last Year2,424

 

 

ภาคเรียน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมู่เรียน

วัน-เวลา

ห้อง

2/2560

4000117 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3(3-0-6)

GE01 

พฤ. 08:30-11:30 

C306

        GE02 พฤ. 12:30-15:30 C306

 

4142601 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร

3(2-2-5)

58/8 

ศ. 08:30-12:30 

C202

 

 

 

 

58/7 

ศ. 13:30-17:30 

C202