ภาคเรียนที่ 2/2562

4142601 คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร (Computer for Administrative System Development)  3(2-2-5) หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา:

การใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบการบริหารงานในสถานศึกษา ในด้านการวางแผนและพัฒนา งานการเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุครุภัณฑ์ งานบุคลากร งานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและงานพัฒนาหลักสูตร และฝึกปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้ Download


4142203 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล (Data Structure and Database Management)  3(2-2-5) หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา:

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลแถวลำดับ กองซ้อน คิว รายการโยง ต้นไม้ กราฟ อัลกอริทึมในการเรียงลำดับและค้นหาข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แผนภาพเอนทิตี้-รีเลชันชิพ ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล นอร์มัลไลเซชัน พจนานุกรมข้อมูล รีเลชันแนลแอลจีบรา ภาษาสืบค้นข้อมูลแบบมีโครงสร้าง การสำรองและกู้คืนข้อมูล การควบคุมภาวะพร้อมกัน และฝึกปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้ Download