ภาคเรียนที่ 2/2563

4142601 คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร (Computer for Administrative System Development)  3(2-2-5) หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา:

การใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบการบริหารงานในสถานศึกษา ในด้านการวางแผนและพัฒนา งานการเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุครุภัณฑ์ งานบุคลากร งานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและงานพัฒนาหลักสูตร และฝึกปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้ Download


4000102 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ (21st Century Skills for Living and Occupations)  3(3-0-6) หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา:

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญ ความรู้และความสามารถด้านดิจิทัลร่วมสมัย การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ และกรณีศึกษา

แนวการจัดการเรียนรู้ Download