ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
8588
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month106
LastMonth Last Month150
ThisYear This Year106
LastYear Last Year2,424

ปีการศึกษา 2560

4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology)

3(3-0-6) หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา:

ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคำ ด้านตารางคำนวณ ด้านการนำเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้งานคอมพิวเตอร์

มคอ.3 Download


1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Innovation and Information Technology for Education)

3(2-2-5) หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา:

ความสำคัญ ประเภท หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ หลักการเลือก การออกแบบ การผลิต การประยุกต์ใช้ การประเมิน และการบำรุงรักษาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา การฝึกปฏิบัติการออกแบบ การผลิต การใช้และการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

มคอ.3 Download


4144902 วิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Research Methodology in Computer Education)

3(2-2-5) หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา:

ความรู้พื้นฐานในการดำเนินงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา การกำหนดปัญหาหรือตั้งคำถามวิจัยโดยเน้นปัญหาปัจจุบันด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาและเทคโนโลยี การปริทัศน์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดสมมติฐานและ/หรือวัตถุประสงค์ในการวิจัย การออกแบบงานวิจัย สถิติและเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานวิจัย การวิเคราะห์และแปรผลทางสถิติ การเขียนโครงร่าง การนำเสนอผลการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา

มคอ.3 Download


4142601 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร (Use of Computer for Management System Development)

3(2-2-5) หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา:

การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพในด้านการวางแผนและพัฒนา งานการเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุครุภัณฑ์ งานบุคลากร งานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการกรณีตัวอย่างการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารการศึกษา

มคอ.3 Download