ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
8592
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month110
LastMonth Last Month150
ThisYear This Year110
LastYear Last Year2,424

อาจารย์ ดร.ปถมาภรณ์  ไทยโพธิ์ศรี :: Dr.Patamaporn Thaiposri


Education:

 • ปร.ด. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  Ph.D. (Information and Communication Technology for Education), King Mongkut's University of Technology North Bangkok      
 • วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  M.Sc. (Information Technology), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
 • วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  B.Sc. (Computer Science), Chandrakasem Rajabhat University

Thesis:

 • ปริญญาเอก (2560) รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงเหตุผลบนคลาวด์เลิร์นนิงที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาตรี
 • ปริญญาโท (2552) ระบบจัดการการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปริญญาตรี (2548) โปรแกรมระบบงานซื้อ-ขายเวชภัณฑ์

Experience:

 • ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • ม.ค. 2553 - ก.ค. 2560 อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • ก.ค. 2554 - มิ.ย. 2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (งานหลักสูตรและแผนการเรียน)

Award:

 • 2557 รางวัลงานวิจัยคุณภาพระดับชมเชย สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จากงานวิจัยเรื่อง “การออกแบบรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประเมินตามสภาพจริง รายวิชาโครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10


Lecturer:

 • ต.ค. 2557  วิทยากรในการเสวนา เรื่อง “การประเมินอย่างแท้จริงกับแฟ้มสะสมงานและการนำเสนอเสมือน (Authentic Assessment with e-Portfolio and Virtual Presentation)” ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ของสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (EDUCA 2014) ณ อิมแพค เมืองทองธานี

Seminar:

 • มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • ธ.ค. 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • เม.ย. 2560 2018 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
 • ม.ค. 2558 การประชุมวิชาการระดับชาติ โสต-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ส.ค. 2557 The Fifth TCU International e-Learning Conference 2014: Overcome the Uncertainty of Technology in Education ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น
 • มิ.ย. 2557 International Conference on New Horizons 2014 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • ม.ค. 2557 การประชุมวิชาการระดับชาติ โสต-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท
 • ธ.ค. 2556 การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10
 • ส.ค. 2556 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ประจำปี พ.ศ.2556 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

Training:

 • ธ.ค. 2560 หลักสูตร "การสร้างวิดีโอประกอบการเรียนการสอน สำหรับบทเรียนออนไลน์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • พ.ย. 2560 หลักสูตรการสร้าง Motion Graphic สำหรับการสื่อสารในยุคดิจิทัล 4.0 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • เม.ย. 2558 หลักสูตร Cloud Software Development on Google App Engine & Amazon Web Services ณ สถาบันไอเอ็มซี
 • มี.ค. 2554 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตสื่อ e-Learning ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • พ.ค. 2553 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา “เทคนิคการสอนที่สร้างองค์ความรู้” “การออกแบบการจัดการเรียนรู้” และ “การประเมินและแนวทางการเขียนข้อสอบในระดับอุดมศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • เม.ย. 2553 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ ด้วย Moodle ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • พ.ค. 2550 หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานทางการทำเหมืองข้อมูล” (Data Mining) รุ่นที่ 13 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ต.ค. 2548 หลักสูตร Intermediate JAVA Programming Language ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ก.ย. 2547 หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง (Advanced Visual Basic) ณ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ลาดพร้าว
 • ส.ค. 2547 หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (Visual Basic) ณ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ลาดพร้าว
 • เม.ย. 2546 หลักสูตรการออกแบบสื่อเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต ณ โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ
 • หลักสูตร Communicative English Course for pre-intermediate ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ