อาจารย์ ดร.ปถมาภรณ์  ไทยโพธิ์ศรี :: Dr.Patamaporn Thaiposri


Education:

 • ปร.ด. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  Ph.D. (Information and Communication Technology for Education), King Mongkut's University of Technology North Bangkok      
 • วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  M.Sc. (Information Technology), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
 • วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  B.Sc. (Computer Science), Chandrakasem Rajabhat University

Thesis:

 • ปริญญาเอก (2560) รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงเหตุผลบนคลาวด์เลิร์นนิงที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาตรี
 • ปริญญาโท (2552) ระบบจัดการการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปริญญาตรี (2548) โปรแกรมระบบงานซื้อ-ขายเวชภัณฑ์

Experience:

 • ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • ม.ค. 2553 - ก.ค. 2560 อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • ก.ค. 2554 - มิ.ย. 2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (งานหลักสูตรและแผนการเรียน)

Award:

 • 2557 รางวัลงานวิจัยคุณภาพระดับชมเชย สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จากงานวิจัยเรื่อง “การออกแบบรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประเมินตามสภาพจริง รายวิชาโครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10


Lecturer:

 • ต.ค. 2557  วิทยากรในการเสวนา เรื่อง “การประเมินอย่างแท้จริงกับแฟ้มสะสมงานและการนำเสนอเสมือน (Authentic Assessment with e-Portfolio and Virtual Presentation)” ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ของสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (EDUCA 2014) ณ อิมแพค เมืองทองธานี

Seminar:

 • ก.ค. 2562 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • มี.ค. 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มี.ค. 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • ธ.ค. 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Training:

 • มี.ค. 2562 หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษา/นักวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • มี.ค. 2562 หลักสูตร GCP online training (Computer-based) "แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-GCP)" คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มี.ค. 2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง CODING กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 • ธ.ค. 2560 หลักสูตร "การสร้างวิดีโอประกอบการเรียนการสอน สำหรับบทเรียนออนไลน์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • พ.ย. 2560 หลักสูตรการสร้าง Motion Graphic สำหรับการสื่อสารในยุคดิจิทัล 4.0 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ