ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
8736
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month12
LastMonth Last Month74
ThisYear This Year1,072
LastYear Last Year2,102

ภาคเรียนที่ 1/2560

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมู่เรียน

วัน เวลา

ห้องที่เรียน

4000126

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(Information and Communication Technology)

3 (3-0-5)

60/6

พฤหัสบดี

8:30-11:30

C306

4000126

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(Information and Communication Technology)

3 (3-0-5)

60/37

พฤหัสบดี

12:30-15:30

C306

7132401

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเสมือน

(Visual Computer Programming)

3 (2-2-5)

58/28 + เรียนร่วม

จันทร์

13:30-17:30

C310

7201402

โปรแกรมสำเร็จรูปมัลติมีเดียด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Multimedia Software Package for Information Technology)

3 (2-2-5)

60/37

จันทร์

8:30-12:30

C310

7201402

โปรแกรมสำเร็จรูปมัลติมีเดียด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Multimedia Software Package for Information Technology)

3 (2-2-5)

60/38

อังคาร

8:30-12:30

C310