ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
7239
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month11
LastMonth Last Month174
ThisYear This Year1,677
LastYear Last Year1,393

อ.ดร.ปริพัส ศรีสมบูรณ์ (Dr.Paripas Srisomboon)


การศึกษา (Education):

  • ปร.ด. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
    Ph.D. (Information and Communication Technology for Education)
  • วท.ม. สาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
    M.Sc. (Information Technology)
  • วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    B.Sc. (Computer Science)