::Conference::

 

การนำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ

 • Paranya Ammaruekarat and Phayung Meesad “A Chaos Search for Multi-Objective Memetic Algorithm” 2011 International Conference on Information and Electronics Engineering (ICIEE 2011), May 28-29, 2011  First Hotel, Bangkok Thailand, Page 140-144
 • Paranya Ammaruekarat and Phayung Meesad “A Multi-Objective Memetic Algorithm Based on Chaos Optimization” 2nd International Conference on Electronics and Information Engineering (2nd ICEIE), Tianjin, China, 2011, Page 12-15
 • Paranya Ammaruekarat and Phayung Meesad “Multi-Objective Chaos Memetic Algorithm  for  DTLZ  Problems”   International Conference on Future Information Technology (ICFIT),  Singapore, 2011, Page 96-100

 

การนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ

ปี 2551

 • ภรัณยา อำมฤครัตน์  อภินันท์ จุ่นกรณ์ และ ศิวาวุธ   ภาณุพิจารย์  “การพัฒนาระบบบริการประทับเวลา เพื่อใช้งานกับบุคลากร  กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม” การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ       ครั้งที่ 4 (NCCIT'08) ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2551   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  น. 467-473
 • ภรัณยา อำมฤครัตน์, เดช ธรรมศิริ,  วาทินี นุ้ยเพียร,ภัทราวุฒิ แสงศิริ, ณรงค์ โพธิ ,ผศ.ดร.พยุง มีสัจ  “การคัดแยกกลุ่มข้อมูล Ozone Day โดยใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง” การประชุมทางวิชาการ NCIT2008   ครั้งที่ 2 เรื่อง "การวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร      น. 619-625
 • ภัทราวุฒิ แสงศิริ, วาทินี นุ้ยเพียร,  เดช ธรรมศิริ,  ภรัณยา อำมฤครัตน์, ณรงค์ โพธิ , ผศ.ดร.พยุง มีสัจ “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำนายภาวะความเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมระหว่างเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ กฎพื้นฐาน และกฎความสัมพันธ์”  การประชุมทางวิชาการ NCIT2008  ครั้งที่ 2 เรื่อง "การวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร น. 462-468
 • ณรงค์ โพธิ ,ภัทราวุฒิ แสงศิริ, วาทินี  นุ้ยเพียร, ภรัณยา อำมฤครัตน์, เดช ธรรมศิริ, ผศ.ดร.พยุง มีสัจ “การเปรียบเทียบผลการแยกประเภทของก้อนเนื้อจากภาพแมมโมแกรมโดยการใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในการทำนายผลของโรคมะเร็งเต้านม” การประชุมทางวิชาการ NCIT2008 ครั้งที่ 2 เรื่อง "การวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน"  ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร น. 469-475
 • เดช ธรรมศิริ, ภรัณยา อำมฤครัตน์,   วาทินี นุ้ยเพียร,ภัทราวุฒิ แสงศิริ, ณรงค์ โพธิ ,ผศ.ดร.พยุง มีสัจ  “การให้คะแนนสินเชื่อโดยวิธีการทำเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม แบบแพร่กระจายย้อนกลับ”  การประชุมทางวิชาการ NCIT2008   ครั้งที่ 2 เรื่อง "การวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2551 ณโรงแรม  แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร น. 476-483

ปี 2552

 • ภรัณยา อำมฤครัตน์, เดช ธรรมศิริ,วาทินี นุ้ยเพียร,ภัทราวุฒิ แสงศิริ,ณรงค์ โพธิ ,ผศ.ดร.พยุง มีสัจ “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคัดเลือกและจำแนกข้อมูลด้วยวิธีการทางเครือข่ายประสาทเทียม” การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    ครั้งที่ 5 (NCCIT'09) ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2552  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ น.  112
 • เดช ธรรมศิริ, ภรัณยา อำมฤครัตน์, วาทินี นุ้ยเพียร,ภัทราวุฒิ แสงศิริ,นายณรงค์ โพธิ ,ผศ.ดร.พยุง มีสัจ  “การให้คะแนนสินเชื่อโดยวิธีการทำเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิคซับพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนรวมทั้งการเลือกใช้ลักษณะที่เหมาะสมร่วมกับการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมด้วยวิธีค้นหาแบบกริช”การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 5 (NCCIT'09) ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2552  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ น.  111
 •  วาทินี นุ้ยเพียร,  ภรัณยา อำมฤครัตน์,  เดช ธรรมศิริ, ณรงค์ โพธิ ,ผศ.ดร. พยุง มีสัจ “การเปรียบเทียบอัลกอริธึมการจัดกลุ่มข้อมูล Ozone day โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล”การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ครั้งที่ 5 (NCCIT'09) ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ น. 122
 • ณรงค์ โพธิ , วาทินี นุ้ยเพียร,  เดช ธรรมศิริ, ภรัณยา อำมฤครัตน์ และสมชาย ปราการเจริญ “การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายโดยวิธีการทางสถิติ”การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ครั้งที่ 5   (NCCIT'09)   ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2552ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ น.  114
 • ภรัณยา อำมฤครัตน์ และ พยุง มีสัจ “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคัดเลือกข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและจำแนกข้อมูลโดยวิธีการทางเครือข่ายประสาทเทียม”  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (NCST'09)  ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร น.33

ปี 2553

 • ภรัณยา อำมฤครัตน์ และพยุง มีสัจ “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดมิติข้อมูลและจำแนกข้อมูลโดยวิธีการทางเครือข่ายประสาทเทียม” The 11th Graduate Research Conference, KhonKean University, 2010   12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น. 50-57
 • ภรัณยา อำมฤครัตน์ และ พยุง มีสัจ “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกกลุ่มข้อมูลของโรคลมร้อน ด้วยวิธีการทางเครือข่ายประสาทเทียม” การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6  (NCCIT2010), กรุงเทพมหานคร, 2553 น.116-121


ปี 2554

 • ภรัณยา อำมฤครัตน์ และ พยุง มีสัจ “การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของมีมีติก อัลกอริธึมแบบหลายวัตถุประสงค์ด้วยทฤษฎีความโกลาหล” การประชุมทางวิชาการและ เสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 4, นครปฐม, 2554  น. 339
 • ภรัณยา อำมฤครัตน์ และพยุง มีสัจ “การประยุกต์ใช้เทคนิคการค้นหาแบบอลวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมีมีติกอัลกอริธึมแบบหลายวัตถุประสงค์” การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 (NCCIT2011), กรุงเทพมหานคร, 2554  น. 133-138


ปี 2555

 • ภรัณยา อำมฤครัตน์ และ พยุง มีสัจ เคออสมีมีติกอัลกอริธึมแบบหลายวัตถุประสงค์สำหรับปัญหาการจัดตารางการทำงานพยาบาลประจำการ, การประชุมทางวิชาการ NCIT2012  ครั้งที่ 4,  เพชรบุรี,  2555 น. 147-152
 • ปวีณา โพธิ์นิล และ ภรัณยา อำมฤครัตน์ “ระบบเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกเรียนต่อสายวิทย์-คณิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น” ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2555
 • อภินันท์ จุ่นกรณ์, ภรัณยา อำมฤครัตน์ และมงคล รอดจันทร์   "การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว บริเวณพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต"   การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

ปี 2556

 • อภินันท์  จุ่นกรณ์  และภรัณยา  อำมฤครัตน์ “ตัวแบบพยากรณ์ลักษณะความเหมาะสมของนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้แบบเบย์และการทำเหมืองข้อมูล” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, วันที่ 8 กันยายน 2556  น.143-150
 • อนุกูล สังข์รุ่ง, อภินันท์ จุ่นกรณ์ และภรัณยา อำมฤครัตน์ “ระบบสารสนเทศการนำเสนอข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบางปลาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, วันที่ 8 กันยายน 2556  น.119-128
 • กิจวิพัฒน์ โตวัฒนา, อภินันท์ จุ่นกรณ์ และภรัณยา อำมฤครัตน์ “ระบบตรวจสอบและค้นหาช่องโหว่ Web Application ที่พัฒนาจาก PHP+MySQL” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, วันที่ 8 กันยายน 2556  น.414-419
 • ทิฆัมพร กราวพรรักษา, อภินันท์ จุ่นกรณ์ และภรัณยา อำมฤครัตน์ “การพัฒนาโปรแกรม แก้ไขรีจิสทรีด้วย ซีชาร์ป” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, วันที่ 8 กันยายน 2556  น.425-430
 • อภินันท์  จุ่นกรณ์  และภรัณยา  อำมฤครัตน์ “การสำรวจและจัดทำระบบสารสนเทศแผนที่ภูมิศาสตร์ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม”  การประชุมระดับชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2556, โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช, วันที่ 9 ธันวาคม 2556

ปี 2557

 • สราวุฒิ ศรีแสงเมฆ ภรัณยา อำมฤครัตน์ และ อภินันท์ จุ่นกรณ์ “ระบบช่วยตัดสินใจในการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยต้นไม้ตัดสินใจแบบโลจิสติก” การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 23-24 มกราคม 2557 น.633-647
 • อนุกูล สังข์รุ่ง ภรัณยา อำมฤครัตน์ และ อภินันท์ จุ่นกรณ์ “การสำรวจและพัฒนาระบบสารสนเทศแผนที่ภูมิศาสตร์แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม” การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 23-24 มกราคม 2557 น.768-781

ปี 2558

 • ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์ และรุจิราวดี ธรรมแสง “การส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์”  การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 "ภัยธรรมชาติกับการยั่งยืนในระดับท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน" โรงแรมเวียงจันทร์ จ.เชียงราย, วันที่ 14 มกราคม 2558 น.33-40
 • อภินันท์  จุ่นกรณ์  และภรัณยา  ปาลวิสุทธิ์ “การสำรวจและจัดทำระบบสารสนเทศแผนที่ภูมิศาสตร์ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม”  การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558