::Research::

ปีงบประมาณ

ชื่องานวิจัย

สถานะ ระยะเวลา
2551

การพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.

หัวหน้าโครงการ 1 ปี
2552

การจำแนกกลุ่มข้อมูลของโรคลมร้อนโดยใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง

ผู้ร่วมโครงการ 1 ปี
2555

ตัวแบบพยากรณ์ลักษณะความเหมาะสมของนักศึกษาใหม่สาขาคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้แบบเบย์และการทำเหมืองข้อมูล

หัวหน้าโครงการ 10 เดือน
2555

ระบบเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกเรียนต่อสายวิทย์-คณิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

หัวหน้าโครงการ 1 ปี
2555

การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว บริเวณพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ผู้ร่วมโครงการ 1 ปี
2555

 การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการ เรื่องการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยววัดบางปลาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ผู้ร่วมโครงการ 1 ปี
2556

การสำรวจและจัดทำระบบสารสนเทศแผนที่ภูมิศาสตร์ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม

ผู้ร่วมโครงการ 1 ปี
2556

การส่งเสริมศักยภาพการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ 1 ปี
2557

การสำรวจและจัดทำระบบสารสนเทศแผนที่ภูมิศาสตร์ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม

ผู้ร่วมโครงการ 1 ปี
2557

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 7131203 ระบบฐานข้อมูล เรื่องการนอร์มัลไลท์ เซชัน ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)

หัวหน้าโครงการ 5 เดือน
2558

การใช้ขั้นตอนวิธีต้นไม้ตัดสินใจในการพัฒนาตัวแบบทำนายการเป็นโรคติดอินเทอร์เน็ต

หัวหน้าโครงการ กำลังดำเนินการ