ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

     มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2555

 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปี พ.ศ. 2551

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

       อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 209