อาจารย์พนม  จองเฉลิมชัย

Statistics Statistics
1060
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month82
LastMonth Last Month116
ThisYear This Year892
LastYear Last Year168

                ชื่อ-สกุล                นายพนม จองเฉลิมชัย

                ชื่อ-สกุล                Panom   Jongchaloemchai

                ตำแหน่ง                พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

                สังกัด                     กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

                วันบรรจุ                  11 สิงหาคม 2554          

                 วันเดือนปีเกิด         26 มกราคม 2517

                หมู่โลหิต                โอ