อาจารย์พนม  จองเฉลิมชัย

Statistics Statistics
1715
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month164
LastMonth Last Month137
ThisYear This Year164
LastYear Last Year1,383

                ชื่อ-สกุล                นายพนม จองเฉลิมชัย

                ชื่อ-สกุล                Panom   Jongchaloemchai

                ตำแหน่ง                พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

                สังกัด                     กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

                วันบรรจุ                  11 สิงหาคม 2554          

                 วันเดือนปีเกิด         26 มกราคม 2517

                หมู่โลหิต                โอ