ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
20666
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday25
ThisMonth This Month231
LastMonth Last Month244
ThisYear This Year1,206
LastYear Last Year2,982

Term 2/2558

  • 7101404 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องต้น [มคอ.3

คำอธิบายรายวิชา 

หลักการสื่อสารข้อมูล สื่อสัญญาณและอุปกรณ์ การส่งข้อมูล การควบคุมในระดับเชื่อมโยงข้อมูล เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโปรโตคอล การติดตั้งและใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น


  • 7142502 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล [มคอ.3]

คำอธิบายรายวิชา 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบการส่งข้อมูลแบบแอนะล็อกและดิจิทัล อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบการสื่อสารข้อมูล การวิเคราะห์ระบบสื่อสาร ระบบการส่งข้อมูลแบบทางเดียว แบบสองทางไม่พร้อมกัน แบบสองทางพร้อมกัน ชนิดของการส่งข้อมูล สถาปัตยกรรมของ เครือข่าย โพรโทคอลแบบต่าง ๆ ระบบเครือข่าย แวน แลน ระบบเครือข่ายแบบกระจายแบบจําลองแบบลูกข่าย- แม่ข่าย (client-server) แบบจําลองโอเอสไอ


  • 4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร​

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคำ ด้านตารางคำนวณ ด้านการนำเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้งานคอมพิวเตอร์


  • 7336104 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [มคอ.3]

  • 4121401 ระบบปฎิบัติการ 

  • 4122104 การเขียนโปรแกรมเว็บ 

  • 4123305 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง