ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
20665
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday25
ThisMonth This Month230
LastMonth Last Month244
ThisYear This Year1,205
LastYear Last Year2,982

Term 1/2558

  • 7143506 การประมวลผลแบบไร้สายและเคลื่อนที่ [มคอ.3]

​คำอธิบายรายวิชา

การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในสภาวะแวดล้อมแบบเคลื่อนที่ โปรโตคอลในการส่งข้อมูลสำหรับเครือข่ายแบบไร้สาย แพลตฟอร์มของระบบกระจายสำหรับการประมวลผลแบบไร้สาย ระบบแฟ้มที่สนับสนุนการประมวลผลแบบไร้สาย การสำรองและกู้คืนข้อมูล ตลอดจนการออกแบบความปลอดภัยในการประมวลผลแบบไร้สาย กระบวนการพิสูจน์ตัวตน (authentication)


  • 7143501 ระบบปฏิบัติการ [มคอ.3]

​คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ การจัดการโปรเซส การประสานเวลาของโปรเซส การกำหนดการใช้งานหน่วยประมวลผลกลาง ลักษณะการเกิดและการป้องกันการติดตาย การจัดการหน่วยความจำจริงและหน่วยความจำเสมือน การจัดการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบการรับเข้าและส่งออกการจัดการแฟ้มข้อมูลที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการ การรักษาความปลอดภัยและการป้องกัน


  • 4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคำ ด้านตารางคำนวณ ด้านการนำเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้งานคอมพิวเตอร์


  • 4143201 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย

  • 4123305 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง

  • 4123401 การเขียนโปรแกรมระบบ