ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
20667
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday25
ThisMonth This Month232
LastMonth Last Month244
ThisYear This Year1,207
LastYear Last Year2,982

ชื่อ-นามสกุล 

นายไพศาล สิมาเลาเต่า

MR.PAISAN SIMALAOTAO

ประวัติการทำงาน / หน่วยงานที่สังกัด

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตำแหน่งงานปัจจุบัน      

กรรมการบริหารสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กรรมการบริหารสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2549)

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม (พ.ศ. 2541)