ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
20677
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday25
ThisMonth This Month242
LastMonth Last Month244
ThisYear This Year1,217
LastYear Last Year2,982

 

Term 2/2558

 • 7101404 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องต้น [มคอ.3

​คำอธิบายรายวิชา 

หลักการสื่อสารข้อมูล สื่อสัญญาณและอุปกรณ์ การส่งข้อมูล การควบคุมในระดับเชื่อมโยงข้อมูล เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโปรโตคอล การติดตั้งและใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

 • 7142502 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล [มคอ.3]

​คำอธิบายรายวิชา 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบการส่งข้อมูลแบบแอนะล็อกและดิจิทัล อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบการสื่อสารข้อมูล การวิเคราะห์ระบบสื่อสาร ระบบการส่งข้อมูลแบบทางเดียว แบบสองทางไม่พร้อมกัน แบบสองทางพร้อมกัน ชนิดของการส่งข้อมูล สถาปัตยกรรมของ เครือข่าย โพรโทคอลแบบต่าง ๆ ระบบเครือข่าย แวน แลน ระบบเครือข่ายแบบกระจายแบบจําลองแบบลูกข่าย- แม่ข่าย (client-server) แบบจําลองโอเอสไอ

 • 4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 7336104 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [มคอ.3]
 • 4121401 ระบบปฎิบัติการ 
 • 4122104 การเขียนโปรแกรมเว็บ 
 • 4123305 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 

Term 1/2558

 • 7143506 การประมวลผลแบบไร้สายและเคลื่อนที่ [มคอ.3]
 • 7143501 ระบบปฏิบัติการ [มคอ.3]
 • 4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 • 4143201 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
 • 4123305 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
 • 4123401 การเขียนโปรแกรมระบบ

 Term 3/2557 

 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การเขียนโปรแกรมเว็บ
 • ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล

 Term 2/2557 

 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ระบบปฏิบัติการ 
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 • การประมวลผลแบบไร้สายและเคลื่อนที่ 
 • โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
 • โครงสร้างข้อมูล
 • ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ

 Term  1/2557 

 • โครงสร้างข้อมูล     
 • หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 • ระบบปฏิบัติการ 
 • การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 • การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 • การเขียนโปรแกรมเว็บ
 • การสร้างคอมไพเลอร์
 • ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 Term 3/2556 

 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก
 • การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ 
 • การประมวลเสียงและภาพระบบดิจิตอล 
 • การเขียนโปรแกรมเว็บ
 • การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 Term 2/2556 

 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 • ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล

 Term 1/2556 

 • ระบบปฏิบัติการ
 • การสร้างคอมไพเลอร์ 
 • ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
 • ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

 Term 3/2555 

 • ระบบปฏิบัติการ

 Term 2/2555 

 • ระบบปฏิบัติการ 
 • การสร้างคอมไพเลอร์ 
 • การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 • โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
 • ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย 

 Term 1/2555 

 • โครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
 • ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
 • หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 • ระบบปฏิบัติการ 
 • ทฤษฎีการคำนวณ
 • การสร้างคอมไพเลอร์