ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
20671
Online User Online1
Today Today17
Yesterday Yesterday25
ThisMonth This Month236
LastMonth Last Month244
ThisYear This Year1,211
LastYear Last Year2,982

 Research 

  1. การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2 ปี)
  2. การพัฒนาโมเดลการแพร่ของโรคระบาดบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (1 ปี)
  3. การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะในการฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้สื่อประกอบการสอนแบบมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติ (3 เดือน)
  4. การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อบริหารจัดการข้อมูลเอกสารราชการด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยการสแกนลายนิ้วมือ และการเข้าถึงข้อมูลผ่านบาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) (1 ปี)
  5. การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อบริหารจัดการข้อมูลบุคคลด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วย RFID และการเข้าถึงข้อมูลผ่านบาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) (1 ปี)
  6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่มีการบูรณาการเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ที่หลากหลาย กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (1 ปี)
  7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านศูนย์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยสื่อออนไลน์ที่หลากหลาย กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (1 ปี)