สถิติผู้เยี่ยมชม

Statistics Statistics
22405
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month133
LastMonth Last Month191
ThisYear This Year887
LastYear Last Year2,824

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและองค์ ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคำด้านตารางคำนวณ ด้านการนำเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้งานคอมพิวเตอร์

มคอ3 Download

สไลด์ประกอบการเรียน Download Slide