สถิติผู้เยี่ยมชม

Statistics Statistics
22408
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month136
LastMonth Last Month191
ThisYear This Year890
LastYear Last Year2,824

คำอธิบายรายวิชา

ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม โดยยึดหลักพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง คําส่ังเก่ียวกับข้อมูล และการดําเนินการกับข้อมูล การรับและแสดงผลข้อมูล การควบคุมการทํางาน โปรแกรมย่อย การควบคุมการ เช่ือมต่อพอร์ต โดยฝึกปฏิบัติด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้างภาษาใดภาษาหน่ึง

มคอ.3
สัปดาห์ เนื้อหา กิจกรรม/งาน
1 Ouline โปรแกรมภษาคอมพิวเตอร์   LMS
2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาซี   LMS
3 แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง   LMS
4    
5    
6    
7    
8 สอบระหว่างภาค  
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17 สอบปลายภาค