สถิติผู้เยี่ยมชม

Statistics Statistics
22414
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month142
LastMonth Last Month191
ThisYear This Year896
LastYear Last Year2,824

คำอธิบายราวิชา

สถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ การอินเตอร์เฟสภายในและภายนอก การทํางานของส่วนประกอบต่างๆ ของไมโครคอมพิวเตอร์ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการติดตั้งส่วนประกอบ ต่างๆ ของไมโครคอมพิวเตอร์ การจัดการฮาร์ดดิสก์ การตรวจเช็คและการซ่อมบํารุงเบื้องต้น เคร่ืองมือท่ีใช้ใน การซ่อม การติดต้ังฮาร์ดแวร์และไดร์ฟเวอร์ท่ีเกี่ยวข้อง การทํางานของไบออส และการปรับแต่ง การติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ การสํารองข้อมูลฮาร์ดดิสก์ การใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การดูแลและบํารุงรักษาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น

มคอ.3

สัปดาห์ที่ เนื้อหา กิจกรรม/งาน
1 outline  
2 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   LMS
3 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์   LMS
4 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์    LMS
5    
6    
7    
8  สอบระหว่างภาค  
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
15    
17 สอบปลายภาค