สถิติผู้เยี่ยมชม

Statistics Statistics
22406
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month134
LastMonth Last Month191
ThisYear This Year888
LastYear Last Year2,824

Jornal Publication

1. ธานิล ม่วงพูล และอวยไชย อินทรสมบัติ, การพัฒนาระบบระบายความร้อนด้วยท่อทำความเย็นแบบท่อทองแดงร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์, วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (ISSN: 2539-5866), ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม, ปี 2560, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

2. ธานิล ม่วงพูล และอวยไชย อินทรสมบัติ, การใช้เสียงควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยแอนดรอยด์และไมโครคอนโทรลเลอร์, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (ISSN: 1905-9590), ปีที่ 11, ฉบับพิเศษ, เดือนสิงหาคม, ปี 2560, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.

International Publications

1. O.Intharasombat and S.Pullteap. Image Processing Technique for Quality Control in Industrial Production. 2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC2017), Ayutthaya, Thailand.

2. Ouychai INTHARASOMBAT, Paween KHOENKAW. A Low Cost Flash Flood Monitering System.  The 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE) 2015, Chaing Mai, Thailand.

3. Ouychai INTHARASOMBAT and Punpiti PIAMSA-NGA. Adaptive Window and Adaptive Threshold Method for Microcalcification Detection. ICSEC 2014, Khonkhean University.

National Publications

1. ประภากรณ์ ทาทราย, สุภาพร นามวงค์, อวยไชย อินทรสมบัติ และธานิล ม่วงพูล, การควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยข้อความสั้นผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่, การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณีครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ, จังหวัดจันทบุรี, ธันวาคม 2560.

2. พัทธนันท์ ตาต๊ะ, อดิศักดิ์ แก้วบัวดี, อวยไชย อินทรสมบัติ และธานิล ม่วงพูล, การพัฒนาระบบควบคุมกลอนประตูด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์, การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณีครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ, จังหวัดจันทบุรี, ธันวาคม 2560.

2. วรัญ  ศรีธรรมรงค์, อวยไชย อินทรสมบัติ และธานิล  ม่วงพูล, การพัฒนาระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊สในห้องครัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์, การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณีครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ, จังหวัดจันทบุรี, ธันวาคม 2560.

3. ปณิชา บุญวัชรภัย, ประภัสสร ทรัพย์เจริญกลู, อวยไชย อินทรสมบัติ, เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์ และธานิล ม่วงพูล, ระบบเปิดประตูอัตโนมัติด้วยการสแกนใบหน้าคนโดยใช้ Raspberry Pi, การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณีครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ, จังหวัดจันทบุรี, ธันวาคม 2560.

4. กรพร ลายไม้, รติมา บุญรอด ,อวยไชย อินทรสมบัติ และธานิล ม่วงพูล, การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับติดตามรถโดยสารประจำทางบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, The 12th National Conference and 2017 International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems and 2017 National Conference On Business Administration, Rajamangala University of Technology Krungthep, July 2017.

5. อารียา แซ่เจี่ย, อวยไชย อินทรสมบัติ และธานิล ม่วงพูล, การพัฒนาระบบส่งเสริมการขายคอมเพรสเซอร์บนโมบายแอปพลิเคชัน : กรณีศึกษา บริษัท ฮิตาชิคอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, The 12th National Conference and 2017 International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems and 2017 National Conference On Business Administration, Rajamangala University of Technology Krungthep, July 2017.

6. ถนอมศักดิ์ เอี่ยมอนงค์, ธานิล ม่วงพูล และอวยไชย อินทรสมบัติ, การวัดความชื้นข้าวเปลือกด้วย NodeMCU ESP8266 และเซนเซอร์วัดความชื้น, The 12th National Conference and 2017 International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems and 2017 National Conference On Business Administration, Rajamangala University of Technology Krungthep, July 2017.

7. พันธุ์ทิพย์ สายบัวทอง} ภัทราภรณ์ พิพัฒน์กิจไพศาล, ธานิล ม่วงพูล และอวยไชย อินทรสมบัติ, การหาค่าอัลคาไลน์และ pH ของน้ำในบ่อกุ้ง ด้วยการประมวลผลภาพบนแอนดรอยด, The 12th National Conference and 2017 International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems and 2017 National Conference On Business Administration, Rajamangala University of Technology Krungthep, July 2017.

8. รังสรรค์ มาปิยะพันธ์, ธานิล ม่วงพูล และอวยไชย อินทรสมบัติ, การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tenses บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, The 4th National Conference of Nakhonratchasima College 2017, Nakhonratchasima College, April 2017.

9. มรรฑนภรณ์มลิวัลย์, ธานิล ม่วงพูล, อวยไชย อินทรสมบัติ และเกล้ากัลยา ศิลาจันทร์, การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและการให้บริการจองห้องพัก ด้วยเทคนิค Distributed database System, The 4th National Conference of Nakhonratchasima College 2017, Nakhonratchasima College, April 2017.

10. ฐานิตา ใจกล้า, ธานิล ม่วงพูล และอวยไชย อินทรสมบัติ, นวัตกรรมการสอนดนตรีไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, The 4th National Conference of Nakhonratchasima College 2017, Nakhonratchasima College, April 2017.

11. ยุทธนา โฉมจําปา, ธานิล ม่วงพูล และอวยไชย อินทรสมบัต, ระบบติดตามวัวโดยใช้สัญญาณ Wifi, The 4th National Conference of Nakhonratchasima College 2017, Nakhonratchasima College, April 2017.

12. ภูมินทร์สุขพรหม, ธานิล ม่วงพูล และอวยไชย อินทรสมบัติ, แอปพลิเคชันแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, The 4th National Conference of Nakhonratchasima College 2017, Nakhonratchasima College, April 2017.

13. คุณากร สีหนู ธัญญวรรษ บุษบา ธานิล ม่วงพูล และอวยไชย อินทรสมบัติ, การพัฒนาระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ระยะไกล โดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่, The 3th National Conference on Technology and Innovation Management, Rajabhat Maha Sarakham University, March 2017.

14. ศักราช รอดภัย กฤษราม รถมณี กฤษฏา รถมณี อวยไชย อินทรสมบัติ และธานิล ม่วงพูล, การพัฒนาแผนที่ภูมิอากาศท้องถิ่นด้วย IOT และ คลาวด์ เซิร์ฟเวอร์, The 3th National Conference on Technology and Innovation Management, Rajabhat Maha Sarakham University, March 2017.

15. เอมย์วิกา พุทธรักษา ธานิล ม่วงพูล อวยไชย อินทรสมบัติ และปิติพล พลพบู, การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องคำราชาศัพท์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, The 3th National Conference on Technology and Innovation Management, Rajabhat Maha Sarakham University, March 2017.

16. ธานิล ม่วงพูล อวยไชย อินทรสมบัติ และสุภาพร คงประเสริฐ, การพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกรายจ่ายลูกน้อยวัยแรกเกิดถึง 2 ขวบ บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์, The 3th National Conference on Technology and Innovation Management, Rajabhat Maha Sarakham University, March 2017.

17. อนันตชัย กุลสอน วสันต์ สามร้อยงาม อวยไชย อินทรสมบัติ และธานิล ม่วงพูล, กล่องชาญฉลาดสั่งงานด้วยเสียง, The 3th National Conference on Technology and Innovation Management, Rajabhat Maha Sarakham University, March 2017.

18. ธานิล ม่วงพูล, อวยไชย อินทรสมบัติ และฐาปกรณ์ เทศทอง, การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยืนยันการออกตรวจของตำรวจสายตรวจ ณ ตำแหน่งตู้แดง แบบออนไลน์, The 11th National Conference and 2017-1 International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems and National Conference on Business Administration, Southeast Bangkok College, January 2017.

19. ธานิล ม่วงพูล และอวยไชย อินทรสมบัติ, การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, The 11th National Conference and 2017-1 International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems and National Conference on Business Administration, Southeast Bangkok College, January 2017.

20. Thanin Muangpool, Ouychai Intharasombat. Performance Evaluation of Instructional Media in Topic English Vocabulary on Android Operating System for Primary Students Grade 1, NCRP 2016, Nakhon Ratchasima College, june 2016.

21. อรรถพล พลานนท์ และ อวยไชย อินทรสมบัติ. การประยุกต์การประมวลผลภาพสำหรับแขนกลไขน็อตในงานด้านอุตสาหกรรมข้อรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม. การประชุมทางวิชาการ "งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7” 2558.

22. พิทยา  คำปัน, กฤตญา  บุญสุขแสง, ปัทมา ตริตานนท์, อวยไชย  อินทรสมบัติ, ธานิล  ม่วงพูล.  การเข้ารหัสข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ด้วย QR บนแอนดรอดย์ . NPRU National Conference; Nakhon Pathom Rajabhat University, July 2013.

23. Ouychai Intharasombat, S.Phonsuphap. Mammographic Masses Classification using Active Contour Models and Shape Features. NCSEC; Burapha University, 2004.