ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

                3/155 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 6006

                โทรศัพท์มือถือ  089-7104373

             สถานที่ทำงานปัจจุบัน

                สถาบัน/หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม    คณะครุศาสตร์   กลุ่มวิชาวัดผลการศึกษา

                เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน ตำบล นครปฐม  อำเภอ เมือง  จังหวัด นครปฐม

                รหัสไปรษณีย์ 73000 โทรศัพท์ 034-261064   โทรสาร 034-261064  

               ภายใน  034-109300  ต่อ  3235

                E-mail : maxxio257@hotmail.com      zinepatt@hotmail.com