ประวัติการศึกษา

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา การปฐมศึกษา

                วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.)

                มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2548

 

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการวัดผลการศึกษา

                วุฒิการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ  ปี พ.ศ.2551