ชื่อ-สกุล                นางสาวอรพิณ   พัฒนผล

                ชื่อ-สกุล                Orapin   Pattanaphon

                ตำแหน่ง                พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

                สังกัด                     โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์

                วันบรรจุ                  16 กรกฏาคม  2551       

                 วันเดือนปีเกิด         26 ธันวาคม 2527

                หมู่โลหิต                 เอ