ผลงานวิจัย

                1  เจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปี 2551

                2  การพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปี 2552