อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง

Statistics Statistics
1957
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month154
LastMonth Last Month156
ThisYear This Year154
LastYear Last Year1,498

 

 

ประสบการณ์การทำงาน

 

ปี พ.ศ.

ตำแหน่งงาน

   มี.ค. 2550 – ปัจจุบัน

 

   พนักงานอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุ่มวิชาพื้นฐาน

   การศึกษา

   พ.ค. 2552 -ก.พ. 2558

 

   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

   สังกัดสกอ. อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

   ต.ค. 2540

 

   อาจารย์โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครปฐม สังกัด สกอ.อำเภอ

   เมือง จังหวัดนครปฐม