อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง

Statistics Statistics
3020
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday11
ThisMonth This Month63
LastMonth Last Month183
ThisYear This Year1,217
LastYear Last Year1,498

 

 

ตารางสอนอาจารย์

รหัสวิชา

Sec.

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วันเวลาเรียน-ห้อง

หมู่เรียน

สำรองที่นั่ง

ลงทะเบียน

สอบกลางภาค

สอบปลายภาค

   1113701   

 57/6 

 กฎหมายการศึกษา 

 2(2-0-4) 

 อ.13:30-15:30
15/5/2 

 57/6 

 64 

 64 

 - 

 - 

   1113701   

 57/7 

 กฎหมายการศึกษา 

 2(2-0-4) 

 อ.15:30-17:30
15/5/2 

 57/7 

 67 

 65 

 - 

 - 

   1112101   

 58/13 

 พื้นฐานการศึกษา 

 3(3-0-6) 

 พ.14:30-17:30
544 

 58/13 

 34 

 32 

 - 

 - 

   1113701   

 55/4 

 กฎหมายการศึกษา 

 2(2-0-4) 

 พฤ.10:30-12:30
545 

 55/4 

 45 

 36 

 - 

 - 

   1113701   

 55/5 

 กฎหมายการศึกษา 

 2(2-0-4) 

 พฤ.15:30-17:30
545 

 55/5 

 44 

 39 

 - 

 - 

   1113701   

 55/6 

 กฎหมายการศึกษา 

 2(2-0-4) 

 พฤ.08:30-10:30
545 

 55/6 

 40 

 38 

 - 

 - 

   1113701   

 55/8 

 กฎหมายการศึกษา 

 2(2-0-4) 

 พฤ.13:30-15:30
545 

 55/8 

 43 

 28 

 - 

 -